Profile ng Miyembro ng Lupon
taong nakangiti

Shelly McGriff, Miyembro ng Lupon

(Inisyal na inihalal noong 2016, ang kasalukuyang termino ay mag-e-expire sa 1/2024)

Pahayag ng mga Halaga

Noong nagretiro ako noong 2016, hangad kong patuloy na gamitin ang aking kaalaman at maraming taon ng karanasan sa paraang magpapanatili sa akin na nakatuon at tumulong sa komunidad ng pangangalagang pangkalusugan. Ang One Community Health ay may kasaysayan ng pagbibigay ng mahusay na pangangalaga at isang legacy ng paglilingkod sa mga may kumplikadong pangangailangan. Ito ay tila isang perpektong pagkakataon.