Profile ng Miyembro ng Lupon
taong nakangiti

Susan Bergin, Miyembro ng Lupon

(Inisyal na inihalal noong 2013, ang kasalukuyang termino ay mag-e-expire sa 1/2022)

Pahayag ng mga Halaga

Ang paglilingkod sa Lupon ng mga Direktor para sa Isang Kalusugan ng Komunidad ay isa sa pinakamahalaga, personal na posisyon na nahawakan ko. Ginagawa ko ito nang may malalim na kababaang-loob at taos-pusong pakiramdam na gustong gawing mas malusog, mas magandang tirahan ang ating komunidad.