Logo ng Ventanilla de Salud

Ventanilla de Salud

Itinatampok ang One Community Health sa Ventanilla de Salud ng Mexican Consulate isang beses bawat buwan.

 

Ang Ventanilla de Salud ay tumutulong sa mga bago at patuloy na mga taong nakatira sa lugar na makakuha ng mga screening at malaman ang tungkol sa pag-access sa pangangalagang pangkalusugan at pagpapanatili ng kanilang pangkalahatang kalusugan.

 

Konsulado ng Mexico
2093 Arena Blvd, Sacramento, CA 95834

9 am-12 pm

Kamakailang Balita