Về

One Community Health, trung tâm y tế cộng đồng phi lợi nhuận của bạn ở Sacramento.

Khả năng lãnh đạo

Ban giám đốc

Nhóm điều hành

 

Michelle Monroe, Giám đốc điều hành

 

Ben Balatbat, MD, FACP, Giám đốc Y tế

 

Janet Parker, Giám đốc Truyền thông

 

Steve Haas, SPHR-CA, SHRM-SCP, Giám đốc Nhân sự