Tại One Community Health ở Sacramento, chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe là một quyền, không phải là một đặc ân — việc thiếu thu nhập hoặc bảo hiểm y tế không bao giờ được ...