Hồ sơ thành viên hội đồng quản trị
người mỉm cười

Catherine A. Apker

(Được bầu lần đầu vào năm 2021, nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết hạn vào 1/2023)

Tuyên bố giá trị

Tôi đã tình nguyện, làm nhân viên và Giám đốc điều hành của nhiều tổ chức phi lợi nhuận khác nhau từ mười lăm tuổi đến khi trưởng thành cho đến nay. Biết và hiểu được nhu cầu về các dịch vụ y tế chất lượng, tôi vui mừng được đề nghị trở thành thành viên của Ban Sức khỏe Một cộng đồng.