Hồ sơ thành viên hội đồng quản trị
người mỉm cười

Charles McNeil, Thành viên Hội đồng quản trị

(Được bầu lần đầu vào năm 2019, nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết hạn vào 1/2024)

Tuyên bố giá trị

Công việc và cam kết phục vụ trong ban giám đốc của Một sức khỏe cộng đồng được hướng dẫn bởi niềm tin của tôi vào công bằng xã hội, công bằng, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẳng định cho các thành viên cộng đồng Queer và Trans của chúng tôi, và cam kết ủng hộ mạnh mẽ suốt đời.