Hồ sơ thành viên hội đồng quản trị
người mỉm cười

Douglas Smith, Thành viên Hội đồng quản trị

(Được bầu lần đầu vào năm 2018, nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết hạn vào 1/2023)

Tuyên bố giá trị

Doug hình dung ra một cộng đồng nơi chăm sóc sức khỏe chất lượng có thể tiếp cận được dành cho tất cả mọi người, và sự đổi mới cũng như tập trung vào công bằng sẽ dẫn đến việc xóa bỏ sự chênh lệch dẫn đến kết quả lành mạnh cho tất cả mọi người.