Kỳ nghỉ lễ - ngày 25 tháng 12

Một sức khỏe cộng đồng sẽ là
đóng cửa vào thứ ba ngày 25 tháng 12

Điều này bao gồm Cơ sở Midtown của chúng tôi,
Cơ sở Arden-Arcade của chúng tôi và của chúng tôi
Tòa nhà hành chính.

Thứ ba, ngày 25 tháng 12, cả ngày
Một sức khỏe cộng đồng, Cơ sở Midtown
Một sức khỏe cộng đồng, Arden-Arcade Campus
Một sức khỏe cộng đồng, Tòa nhà hành chính

Chúng tôi sẽ có giờ điều chỉnh hoạt động cho các ngày lễ.

Thứ hai, ngày 24 tháng 12, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều (Khu học xá Midtown
và Tòa nhà Hành chính) và
8 giờ sáng đến 2 giờ chiều (Khu Arden-Arcade)

Thứ ba ngày 25 tháng 12, Đã đóng

 

Sự kiện

viVietnamese