Tác phẩm điêu khắc Martin Luther King Jr

Ngày MLK tại trường trung học Grant

“Trí óc, Cơ thể, Linh hồn… Cộng đồng.”

 

Một Sức khỏe Cộng đồng sẽ cung cấp giáo dục sức khỏe về các dịch vụ và khám sàng lọc cho thanh thiếu niên.

https://www.evensi.us/north-area-mlk-march-2019-roberts-family-development-center/283865369

 

Grant Union High School
1400 Grand Avenue, Sacramento, CA 95838 (Cơ sở chính)

Ngày 21 tháng 1, 10:30 sáng-3 giờ chiều

 

 

Tin tức gần đây