Hồ sơ thành viên hội đồng quản trị
người mỉm cười

Gaylene Huntsman, Thành viên Hội đồng quản trị

(Được bầu lần đầu vào năm 2012, nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết hạn vào 1/2024)

Tuyên bố giá trị

Ban đầu tôi tham gia vào Ban Giám đốc Y tế Cộng đồng Cares vì chất lượng chăm sóc cao dành cho những người nhiễm HIV / AIDS. Trong những năm qua, tôi rất vinh dự được tham gia vào việc mở rộng các dịch vụ của chúng tôi với tư cách là Trung tâm Y tế Đủ tiêu chuẩn Liên bang cho phép Một Sức khỏe Cộng đồng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho nhiều người không được phục vụ trong cộng đồng của chúng tôi.