nền lát gạch với biểu trưng Một cộng đồng

Đóng cửa kỳ nghỉ - Giáng sinh

Một sức khỏe cộng đồng sẽ là
đóng cửa vào Thứ Ba, ngày 25 tháng Mười Hai.

Điều này bao gồm Cơ sở Midtown của chúng tôi,
Cơ sở Arden-Arcade của chúng tôi và
Tòa nhà Hành chính.

 

Thứ Ba, ngày 25 tháng 12, cả ngày
Một sức khỏe cộng đồng, Cơ sở Midtown
Một sức khỏe cộng đồng, Khuôn viên Arden-Arcade
Một sức khỏe cộng đồng, Tòa nhà hành chính

 

Chúng tôi sẽ điều chỉnh giờ hoạt động cho những ngày lễ.

Thứ Hai, ngày 24 tháng 12, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều (Cơ sở Midtown
và Tòa nhà hành chính) và
8 giờ sáng đến 2 giờ chiều (Khuôn viên Arden-Arcade)

Thứ Ba, ngày 25 tháng 12, Đã đóng cửa

 

 

 

 

 

 

Tin tức gần đây