Hồ sơ thành viên hội đồng quản trị
người mỉm cười

Jason Vega, thành viên hội đồng quản trị

(Được bầu lần đầu vào năm 2013, nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 1/2022)

Tuyên bố giá trị

Tôi tin rằng việc đảm bảo quyền tiếp cận chăm sóc và công bằng sức khỏe là điều tối quan trọng đối với các cộng đồng mà tất cả chúng ta đang sống và chia sẻ với nhau. Việc phục vụ trong ban giám đốc Một sức khỏe cộng đồng tiếp tục có ý nghĩa và đầy cảm hứng khi chúng tôi cố gắng tạo ra tác động tích cực ở khu vực Sacramento và chất lượng cuộc sống cho tất cả những người bước qua cửa trung tâm y tế của chúng tôi.