Hồ sơ thành viên hội đồng quản trị
người mỉm cười

Michael O. Martinez, Thành viên Hội đồng quản trị

(Được bầu lần đầu vào năm 2005, nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết hạn vào 1/2023)

Tuyên bố giá trị

Trong số tất cả các ban phục vụ cộng đồng mà tôi được yêu cầu phục vụ, ban này có ý nghĩa nhất đối với tôi. Cam kết sâu sắc của phòng khám kể từ Ngày đầu tiên đối với công bằng xã hội, bình đẳng cho tất cả mọi người và lòng nhân ái chăm sóc cho bất kỳ ai và tất cả những người bước qua cánh cửa của chúng tôi với vòng tay rộng mở và không phán xét đã tiếp tục truyền cảm hứng cho tôi làm nhiều hơn nữa cho bệnh nhân và cộng đồng của chúng tôi như một thành viên hội đồng quản trị lâu năm, bao gồm nhiều năm là chủ tịch hội đồng quản trị trước đây.