hình ảnh thang độ xám của Martin Luther King Jr

Giờ hoạt động trong Ngày MLK

Khu học xá Midtown & Arden-Arcade Mở cửa vào Thứ Hai, ngày 21 tháng Giêng

Cả hai cơ sở của One Community Health sẽ mở cửa vào Thứ Hai, ngày 21 tháng Giêng.

Giờ hoạt động sẽ là 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

 

Một sức khỏe cộng đồng
Cơ sở Midtown
1500 Đường 21
Sacramento, CA 95811

916 443-3299

 

Một sức khỏe cộng đồng
Cơ sở Arden-Arcade
1442 Ethan Way, Suite 100
Sacramento, CA 95825

916 443-3299

 

 

Các cơ sở Midtown & Arden-Arcade sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

 

 

 

Tin tức gần đây