Kiểm tra trạng thái đăng ký cử tri của bạn - ngày 23 tháng 9 năm 2020

Cuộc bầu cử của bạn quan trọng hơn bao giờ hết cuộc bầu cử này.

Kiểm tra Đăng ký cử tri của bạn 40 ngày nữa cho đến cuộc Tổng tuyển cử vào ngày 3 tháng 11 năm 2020.

Cho dù bạn định bỏ phiếu tại nhà hay trực tiếp, hãy đảm bảo rằng phiếu bầu của bạn sẽ được tính.

Chỉ 30 giây để kiểm tra trạng thái đăng ký cử tri của bạn. Bấm vào đây: https://voterstatus.sos.ca.gov/

Tin tức gần đây

viVietnamese