Tài nguyên

One Community Health cam kết cung cấp thông tin và công cụ cần thiết để quản lý tốt nhất sức khỏe của bạn.

Cập nhật những câu chuyện về One Community Health trong các tin tức, sự kiện sắp tới, nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, kết nối với các đối tác cộng đồng của chúng tôi và kiểm tra các cơ hội để gửi đề xuất làm việc cho chúng tôi.

Mẫu bệnh nhân

Bạn có thể tải xuống các mẫu này để điền vào trước khi bạn đến một cuộc hẹn.

Các hình thức phát hành
Hồ sơ y tế hoặc mẫu thông tin y tế - tiếng Anh
Hồ sơ y tế hoặc mẫu thông tin y tế - Tây Ban Nha
Thông tin để thảo luận về thông tin sức khỏe của bạn với người khác

Biểu mẫu phí trượt
Đơn xin giảm phí trượt - Tự khai - Tiếng Anh
Đơn xin giảm giá phí trượt - Tự khai - Tây Ban Nha

Thông báo và dịch vụ
Thông báo không phân biệt đối xử
Dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ
Thông báo & Chính sách của Bệnh nhân - Tiếng Anh
Thông báo & Chính sách của Bệnh nhân - Tây Ban Nha

viVietnamese