Hồ sơ thành viên hội đồng quản trị
người mỉm cười

Richard SooHoo, Thành viên Hội đồng quản trị

(Được bầu lần đầu vào năm 2002, nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết hạn vào 1/2023)

Tuyên bố giá trị

Tôi tin tưởng vào việc cống hiến cho cộng đồng và giúp đỡ những người khác. Tôi cảm thấy may mắn khi được trở thành một phần của một tổ chức tuyệt vời như One Community Health, người cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng Sacramento.