Hồ sơ thành viên hội đồng quản trị
người mỉm cười

Robert D. Pascuzzi, Jr.

(Được bầu lần đầu vào năm 2018, nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết hạn vào 1/2023)

Tuyên bố giá trị

Tôi đã phục vụ trong một số Hội đồng quản trị trong suốt sự nghiệp làm việc của mình và muốn đóng góp cho cộng đồng