Hồ sơ thành viên hội đồng quản trị
người mỉm cười

Shelly McGriff, thành viên hội đồng quản trị

(Được bầu lần đầu vào năm 2016, nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết hạn vào 1/2024)

Tuyên bố giá trị

Khi tôi nghỉ hưu vào năm 2016, tôi mong muốn tiếp tục sử dụng kiến thức và nhiều năm kinh nghiệm của mình để giúp tôi gắn bó và hỗ trợ cộng đồng chăm sóc sức khỏe. One Community Health có lịch sử cung cấp dịch vụ chăm sóc xuất sắc và là di sản của việc phục vụ những người có nhu cầu phức tạp. Đó dường như là một cơ hội hoàn hảo.