Hồ sơ thành viên hội đồng quản trị
người mỉm cười

Susan Bergin, Thành viên Hội đồng Quản trị

(Được bầu lần đầu vào năm 2013, nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 1/2022)

Tuyên bố giá trị

Phục vụ trong Ban Giám đốc Vì Một Sức Khỏe Cộng Đồng là một trong những vị trí cá nhân, quan trọng nhất mà tôi từng đảm nhiệm. Tôi làm như vậy với sự khiêm tốn sâu sắc và cảm giác chân thành muốn làm cho cộng đồng của chúng ta trở thành một nơi lành mạnh hơn, tốt hơn để sống.