Logo của Ventanilla de Salud

Ventanilla de Salud

Một Sức khỏe Cộng đồng được giới thiệu tại Ventanilla de Salud của Lãnh sự quán Mexico mỗi tháng một lần.

 

Ventanilla de Salud giúp những người mới và đang tiếp tục sống trong khu vực được khám sàng lọc và tìm hiểu về cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và duy trì sức khỏe tổng thể của họ.

 

Lãnh sự quán Mexico
2093 Arena Blvd, Sacramento, CA 95834

9 giờ sáng đến 12 giờ đêm

Tin tức gần đây